Otvorená štátna správa 2001

Ukončený projekt

Na tejto stránke uvádzame výsledky a spôsob hodnotenia výročných správ štátnych organizácií. Nájdete tu kľúč k hodnoteniu s otázkami, ktorým bolo možné priradie 0 (min) až 5 (max) bodov. Pridelený počet bodov sa následne vynásobil stanovenou váhou otázky. Základom pre vypracovanie hodnotiacich otázok bola záväzná štruktúra výročnej správy, ktorú pre organizácie schválila vláda SR uznesením č. 29/2001.

Hodnotených bolo celkom 164 výročných správ. Vyhodnotené výročné správy sú zoradené do piatich skupín. V rámci skupín sú organizácie zoradené podľa abecedy, bez uvedenia konkrétneho zisku bodov, keďže sa jedná o prvý ročník hodnotenia a organizácie neboli vopred informované o samotnom hodnotení a jeho spôsobe.

Dňa 20. novembra 2002 boli najlepšie 3 výročné správy štátnych organizácií slávnostne vyhlásené na seminári venovanom výročným správam a verejným odpočtom, ktorý sa konal v kongresovej sále hotela Tatra. Výsledky hodnotenia určili nasledovnú skupinu 3 víťazov:

1. miesto: ZOO Bojnice (MŽP SR)

2. miesto: Štátny pedagogický ústav (MŠ SR)

3. miesto: Národný inšpektorát práce (MPSVR SR)

Kompletné výsledky

Pozn: 
Po zverejnení vyhodnotenia výročných správ na seminári, ktorý organizovalo INEKO a SGI 20. novembra, oznámili viacerí pracovníci organizácií rezortu pôdohospodárstva, že výročné správy, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva sprístupnilo verejnosti na svojej internetovej stránke a tiež v oficiálnom registri všetkých výročných správ na internetovej stránke Úradu vlády SR, boli metodickým pokynom ministerstva skrátené na maximum 3 strán.