Framework Contract – Krátkodobá technická asistencia Európskej komisie

Ukončený projekt

Judit Konsteková, Ján Tvarožný

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) je členom medzinárodného konzorcia vedeného belgickou organizáciou COWI v rámci tzv. mechanizmu Framework Contract.

Cieľom Framework Contract systému je rýchle a flexibilné zaobstaranie krátkodobej technickej asistencie na jednotlivé projekty vonkajšej rozvojovej spolupráce Európskej komisie v tretích krajinách.

Tieto Rámcové zmluvy Európskej komisie pozostávajú z tzv. LOT-ov, ktoré korešpondujú s dvanástimi špecifickými oblasťami, napríklad rozvoj vidieku, kultúra a vzdelávanie a demokratizácia a vnútorné záležitosti a pod. EK prostredníctvom Programu vonkajšej spolupráce (EuropeAid) stanovila určitý počet medzinárodných konzorcií v každej skupine LOT. Tieto konzorciá sú oprávnené predkladať ponuky krátkodobej technickej asistencie.

V prípade, že Európska komisia zverejní žiadosť o technickú pomoc a podporu zo strany expertov, konzorcium má 14 dní na vytvorenie ponuky pre EK. Ponuka zhŕňa životopisy experta(ov), ktorý bol vybratý na základe skúseností a odbornosti.

Informácie ohľadom konkrétneho obsahu jednotlivých projektov ako aj podmienky spolupráce zasielame expertom, ktorých CV sme zaradili na základe ich súhlasu do databázy a ktorých skúsenosti, kvalifikácie a oblasti pôsobenia sú v súlade s požiadavkami týchto projektov. Trvanie projektov môže byť niekoľko týždňov až viacero mesiacov.

SGI sa podieľa na mobilizovaní odborníkov s expertízou v oblastiach:
Demokratizácia; Good Governance; Ochrana ľudských práv; Reforma verejnej správy; Podpora právneho štátu, Bezpečnostná politika, Decentralizácia a local governance, Podpora rozvoja občianskej spoločnosti a iné (FWC Lot 7: Governance and Home Affairs).
Ak by ste mali záujem o spoluprácu s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť v rámci mechanizmu FWC, neváhajte osloviť náš tím. 
Ďalšie informácie ohľadom FWC nájdete na stránke Európskej komisie.