Financovanie školstva

Ukončený projekt

OSF podporilo vypracovanie tejto analytickej štúdie v rámci programu Podpora reformy vzdelávania. Úlohou výskumného tímu bolo analyzovať systémy financovania regionálneho školstva v porovnateľných krajinách, hľadať inšpiráciu pre riešenie problémov s financovaním v SR a formulovať konkrétne (alternatívne) odporúčania zmien v krátkodobom a dlhšom horizonte. Tomuto zámeru bolo prispôsobené zloženie výskumného tímu s dôrazom na zapojenie pracovníkov rezortu školstva, ale aj externých členov. Špeciálnu pozornosť sme venovali tomu, aký je vplyv systémov financovania (v kombinácii s právomocami samospráv a štátnej správy) na sieť škôl, hlavne čo sa týka dostupnosti škôl, zmieny ich veľkosti a štruktúry siete, atď.

OSF uskutočnilo v júni 2003 seminár k tejto téme, materiály sa nachádzajú na webstránke http://www.osf.sk

Štúdiu Financovanie školstva v SR: analýza stavu a návrhy možných zmien si môžete stiahnuť tu, jej autormi sú Martina Kubánová, Karol Korintuš, Jana Sládečková a Margita Zátorská.