Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii

Ukončený projekt

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2011 realizuje projekt s názvom „Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“. Východiskom projektu bola terénna štúdia vo Veľkej Británií, ktorá sa uskutočnila v júni 2011.

Cieľ projektu
Hlavným cieľom a zároveň kľúčovou ideou celého projektu bolo komplexné pozorovanie inštitúcií a postupov, ktoré sú aktívne v inkluzívnom vzdelávaní a dosahujú úspechy v integrácií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálne rómskych detí.

Projektový tím
Hlavnou myšlienkou pri zostavovaní projektového tímu pred odchodom do Veľkej Británie bolo klásť dôraz na interdisciplinárny prístup so zámerom vytvoriť odborne zaujímavý tím, ktorého každý člen sa na daný problém pozerá cez svojskú optiku vlastného odborného zamerania.

Projektový tím tvorili: 

Zástupkyne z Inštitútu SGI- Martina Kubánová a Judit Kontseková
Skúsená pedagogička, lektorka a rómska aktivistka v jednej osobe pani Janka Luptáková
Akademickú obec zastupovala Katarína Vančíková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zuzana Juščáková a Michal Hacaj z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

…zamerali sme sa na tieto témy:
a.) Kultúrne porovnávanie a špecializované služby pre inkluzívne vzdelávanie, ktorých zmyslom je pôsobiť ako kultúrne mosty medzi aktérmi v školstve. Podpora inkluzívneho vzdelávania je zabezpečovaná i cez verejné inštitúcie ako sú školské úrady, pri ktorých pôsobia špecializované strediská podpory vzdelávania detí pochádzajúcich z etnických menšín. Školské úrady sa zameriavajú nielen na oblasť vzdelávania a komplexnú starostlivosť o deti, ale sústreďuje sa i na podporu etnických komunít v iných ohľadoch.

b.) Program „ na každom dieťati záleží“ reprezentuje holistický pohľad na vzdelanie a zlepšuje multidimenzionálny prístup voči vzdelávaniu a sociálnej starostlivosti. Podstatou programu je poukázať na koordinovaný prístup voči potrebám dieťaťa. Pre verejné inštitúcie zamerané na vzdelávanie, ako i pre školy to znamená znižovanie rozdielov medzi vzdelávacími výsledkami a podporu tých skupín detí a žiakov, ktoré sú najviac ohrozené neúspechom.

c.) Predškolské vzdelávanie/ „Sure Start program“. Veľka Británia sa snaží podporovať ranný rozvoj a vzdelávanie detí cez dostupnosť služieb v detských centrách „Sure Start“. Jedným z cieľov tohto programu je podchytiť rodiny z chudobných komunít a prispievať prostredníctvom vzdelávania rodičov i k rozvoju detí.

d.) Vzdelávanie rómskej komunity – Anglický vzdelávací systém je voči rómskej komunite otvorený, snaží sa dodržiavať rovnosť v prístupe ku vzdelávaniu. My sme sa zamerali na pozorovanie vzdelávania a integrovania rómskej komunity vo vzdelávacom systéme Veľkej Británi a zistili sme zaujímavé fakty, ako napríklad zlepšenie vzdelávacích výsledkov u množstva rómskych detí.

e.) Zisťovanie kvality na školách a mechanizmus zdieľania dobrých zvykov – v tejto oblasti sme sa zaujímali o projekty, ktoré podporujú rozvoj kvality škôl, a ktoré sa spájajú aj s dôsledným presadzovaním inklúzie. Vo Veľkej Británii nás zaujal projekt „Výzva pre mestá“, ktorá podnecuje spoluprácu medzi školami a má zámer šíriť dobré príklady medzi nimi. Kvalitu inklúzie na školách je možné merať aj autoevalvačnými, teda internými hodnotiacimi nástrojmi, z ktorých najznámejší je index inklúzie vytvorený Centrom pre výskum inkluzívneho vzdelávania.

…stretli sme sa s…
– odborníkmi v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti / učiteľmi, asistentami učiteľov, expertmi (pokiaľ možno s rómskym etnickým pôvodom, …)
– rómskymi rodinami a deťmi
– expertmi na špecifické témy (inkluzívne vzdelávanie od ranného detstava,…)

Poďakovanie

Naša vďaka patrí Veľvyslanectvu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré tento projekt finančne podporilo. Organizačne a svojim odborným nadhľadom nám pomohli Lucie Fremlová a Heather Ureche (odborníčky na vzdelávanie Rómov z britskej neziskovej organizácie Equality), Arthur Ivatts (skúsený odborník na vzdelávanie etnických menšín a bývalý inšpektor Jej Veličenstva), Mel Ainscow (riaditeľ Centra pre spravodlivosť vo vzdelávaní pri Manchesterskej univerzite), Agnieszka Walsh (z mimovládnej organizácie Children´s Society) ako aj zástupcovia miestnych školských správ a ich tímy, menovite Kath Creswell a Martin Naughton (Bolton – Stredisko podpory komunitnej kohézie a vzdelávania Cigánov, Rómov a kočovníkov), Paul Johnson (Bradford – Vzdelávacie služby pre nové komunity a kočovníkov), Carol Mellors (Kent – Služba podpory vzdelávania etnických minorít) a Mark Penfold (Leicester – Babington Community College).

Výstupy z projektu
Závery štúdie sú zhrnuté v publikácií Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británií . Zistenia z výskumu ohľadom vzdelávacích výsledkov rómskych detí vo Veľkej Británie prezentovali kolegyne Lucie Fremlová a Heather Ureche na medzinárodnej konferencii Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“. Kde je naším zámerom zvýrazniť zvlášť osvedčené postupy zo zahraničia o.i. aj z Veľkej Británie a vytvoriť bohaté diskusie s tvorcami politík, učiteľmi a výskumnými pracovníkami ako i so zahraničnými hosťami.