Pravidlá ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI, ďalej aj ako „SGI“) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629 je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.


1. OSOBNÉ ÚDAJE

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Rovnako môžu byť predmetom spracúvania aj osobné údaje, ktoré sú predmetom výskumnej činnosti (napr. ako identifikátor repondenta), pričom sa využívajú výlučne na výskumné účely, ak nebolo po vzájomnej dohode určené inak. Konkrétne sú predmetom spracúvania najmä nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko či e-mailová adresa.

Ak nám zasielate svoje 2 % z dane a v príslušnom tlačive (Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Následne spracúvame osobné údaje upresnené nižšie v bodoch 2., 3. a 4..

2. ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY SGI

SGI chráni súkromie všetkých návštevníkov webovej stránky https://www.governance.sk (ďalej ako „webstránka SGI“). Správcom webstránky SGI je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 070 629.

SGI môžete kontaktovať vo veci ochrany osobných údajov pomocou e-mailu alebo telefonicky:
e-mail: gdpr@institutsgi.sk
tel.č.: 0910 444 636 (viď aj bod 8.).

Týmito pravidlami spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Pravidlá“) sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých podstránkach webstránky prevádzkovateľa SGI v zmysle vyššie spomínaného Nariadenia.

Webstránku SGI je možné s výnimkou nižšie vymenovaných prípadov (v bodoch 2.1 až 2.3.) používať bez toho, aby užívateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Aj v uvedených prípadoch sa dá však podstúpiť kroky na zamedzenie poskytovania osobných údajov.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s Nariadením, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem SGI).
Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak Vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín a nedochádza na ich základe k profilovaniu ani k automatizovanému spracúvaniu.
Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

2.1. Serverové údaje

Návšteva našej webstránky SGI z technických dôvodov z Vášho prehliadača na náš server prenáša dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s webstránkou SGI, jej internetovými podstránkami a konkrétnymi funkcionalitami, ktoré poskytuje. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú u nás. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.
Tieto údaje potrebné z technického hľadiska, nakoľko zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť našej webstánky SGI (právnym základom je čl. 6 ods.1 písm. f Nariadenia), môžu zahŕňať najmä:
• Vašu IP adresu
• dátum a čas Vašej návštevy
• krajinu pôvodu požiadavky
• URL webstránky, ktorá Vás odkázala na webstránku SGI
• podstránky navštívené na našej webovej stránke
• informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)
Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránky SGI a našich služieb.

2.2. Cookies

Za účelom zlepšenia funkcionalít webstránky SGI používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na pevnom disku počítača alebo vo Vašom mobilnom zariadení a nespôsobia tam žiadne škody, pričom väčšina týchto súborov je z Vášho počítača alebo mobilu zmazaná, keď webstránku SGI opustíte. Cookies na webstránke SGI neobsahujú žiadne osobné údaje.

Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať našu webstránku SGI. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol všetky cookies prostredníctvom prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky SGI. Z toho dôvodu, Vám v prípade zlyhania niektorých funkcionalít webstránky SGI odporúčame skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

2.3. Google analytics

Webstránka SGI používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky SGI.
Informácie vytvorené pomocou cookie o Vašom používaní webstránky SGI (napr. IP adresa či čas, miesto a frekvencia návštev webstránky SGI) sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google Inc. v USA a tam sa ukladajú.

SGI používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Zvýrazňujeme, že tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránky SGI. Google Inc. nikdy nekombinuje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Ako už bolo uvedené, sťahovanie cookies do Vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia Vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete získavanie údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie webstránky SGI (vrátane Vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google Inc., zakázať tak, že si stiahnete a nainštalujte plug-in.

2.4. Priame kontaktovanie

Na webstránke SGI vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať prostredníctvom e-mailu. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a SGI. Žiadne takéto údaje neposkytujeme tretím stranám.

Ak si na spracovanie Vašich osobných údajov vyžiadame Váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia.

Údaje nie sú nijakým spôsobom kombinované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránky SGI.

3. INFORMOVANIE O AKTIVITÁCH A NOVINKÁCH

O našich výskumných aktivitách Vás niekedy informujeme prostredníctvom zasielania noviniek, e-mailov a publikácií. V daných prípadoch spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo. Ak nemáte záujem tieto informácie dostávať kedykoľvek sa môžete odhlásiť, najjednoduchšie cez odkaz priamo v texte alebo postupovať podľa bodu č. 6.

4. ZVEREJŇOVANIE

Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne, a to:

  • na webstránke SGI alebo na sociálnej sieti Facebook,
  • v masovokomunikačných médiách.

Pomáha nám to informovať verejnosť o našich aktivitách a pre väčšiu transparentnosť aj získavať ďalšie prostriedky na našu výskumnú činnosť.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy s Vami, právnym základom nášho spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia.

5. NEPLNOLETÍ

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v SR nesmie zasielať SGI žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie webstránky SGI potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v SR povolené

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV

Týmto Vás rovnako chceme upozorniť, že podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený žiadať od Inštitútu SGI kedykoľvek prístup k Vašim osobným údajom, opravu a vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu. Máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia, ako aj o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli Inštitútu SGI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia. Žiadosti musia byť podané písomne Inštitútu SGI na: gdpr@institutsgi.sk. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v Nariadení nie sme povinný Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Taktiež máte právo podľa čl. 77 Nariadenia podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom webovej stránky SGI alebo SGI porušuje platné právne predpisy.

Celkovo teda medzi Vaše práva ako práva dotknutej osoby patrí:

  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

SGI prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Vás ako dotknutej osoby, pričom vzal do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

7. ZMENY

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na webstránku SGI alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Posledná verzia Pravidiel je vždy dostupná na našej webstránke SGI.

8. KONTAKT NA OTÁZKY O OCHRANE ÚDAJOV

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese gdpr@institutsgi.sk.

V prípade záujmu o môžete nás kontaktovať na tel.č.: 0910/444 636 alebo na adrese:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) 

Štúrova 3
Bratislava 811 02