Karlova Ves zapojila do prípravy plánu sociálnej pomoci aj verejnosť

Karlova Ves pracuje na komunitnom pláne sociálnych služieb, pri príprave nevynechala ani verejnosť. So zbieraním dát jej pomáhajú výskumníci z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústavu pre verejnú politiku (ÚVP). Mestskej časti dnes odovzdali analytickú časť

Do tvorby plánu pre pomoc slabším sa zapojilo viac ako 1200 ľudí – seniori, opatrovateľky, rodičia, ale aj miestni poslanci. Odborníci ich názory zozbierali pomocou fokusových skupín a pocitových máp. Výskum ukázal napríklad spokojnosť s opatrovateľskou službou, ktorú mestská časť poskytuje, ale aj priestor na zlepšenie – či už pri podpore opatrovateliek zo strany úradu pri riešení konfliktov alebo v presnejšom určení ich kompetencií a úloh,” vysvetľuje riaditeľka SGI Veronika Prachárová.

Výskumníci sa rozprávali aj s organizáciami, ktoré pôsobia v teréne, a zamestnancami miestneho úradu. Dotazníkovým prieskumom oslovili širokú verejnosť, prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb aj domových dôverníkov. Podľa prieskumu sa až 57 percent Karlovešťanov zhoduje na tom, že mestská časť by mala výraznejšie pomáhať seniorom,“ hovorí Martin Kollárik, analytik SGI.

Analyzovali tiež štatistické dáta. Karlová Ves má v porovnaní s ostatnými mestskými časťami jeden z najpriaznivejších pomerov medzi počtom obyvateľov v produktívnom veku a seniormi,” vysvetľuje Matúš Sloboda z Ústavu pre verejnú politiku na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Napriek tomu je však starnutie obyvateľstva pre mestskú časť výzvou – predovšetkým starnutie populácie Dlhých dielov, ktorá je historicky mladšia.”

Prijatie komunitného plánu sociálnych služieb participatívnym spôsobom – teda so zapojením všetkých dotknutých aktérov – ukladá samosprávam zákon. V praxi to však neraz býva formalita. Karlova Ves sa rozhodla získať vstupné informácie nielen od prijímateľov sociálnych služieb, ale aj od ich poskytovateľov a širokej verejnosti. 

Na základe analytickej časti miestny úrad vypracuje strategickú časť komunitného plánu sociálnych služieb, ktorá bude obsahovať konkrétne opatrenia. Súčasná kríza zdôraznila úlohu, ktorú majú samosprávy v starostlivosti a poskytnutí pomoci tým, ktorí sú na ňu najviac odkázaní. Sme presvedčení, že na základe získaných údajov dokáže Karlova Ves prijať adresné a efektívne opatrenia v sociálnych službách a uspieť vo výzve nastaviť svoje služby tak, aby pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Projekt podporil grantový program Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. SGI a ÚVP vydajú aj manuál, na základe ktorého môžu komunitný plán sociálnych služieb vypracovať so zapojením verejnosti aj ďalšie mestá a obce. Manuál budú prezentovať samosprávam v priebehu leta 2020.

Celú analýzu nájdete tu: www.governance.sk/wp-content/uploads/2020/04/analyticka_cast_KPSS.pdf